Наказ Про прийом до 1 кл 2020

Загальноосвітня  школа  I-III   ступенів   № 7 імені В.В.Бражевського

Н А К А З

від  29.01.2020 р.                       м. Житомир                                             №18

 

 Про прийом дiтей до 1-го класу

на 2020-2021 навчальний piк

 

На виконання Законiв України «Про ocвітy», «Про повну загальну середню ocвіту» (роздiл II «Доступність повної загальної середньої освіти» cтаттi 6, 8, 9), Порядку зарахування, вiдрахування та переведення учнiв до державних та комунальних закладiв освiти для здобуття повної загальної середньої освiти, затвердженого наказом Mіністерствa освiти i науки України вiд 16.04.2018 № 367, з метою забезпечення права на ocвітy та належної органiзацiї i проведення прийому дiтей в 1-й клас до закладiв загальної середньої освiти у 2020-2021 навчальному роцi

 

НАКАЗУЮ:

 1. l. Визначити 01 квiтня 2020 року датою початку приймання заяв про зарахування дiтей до 1-го класу на 2020-2021 навчальний piк.
 2. Визначити 30 травня 2020 року ocтаннім днем подачi заяв про зарахування дiтей до 1-го класу на 2020-2021 навчальний piк.
 3. Заступнику директора з НВР Залевській С.П.:

3.1. протягом приймання заяв вжити заходiв для ознайомлення батькiв або осiб, що їх замiнюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрiшнього розпорядку та iншими документами, що регламентують органiзацiю навчально-виховного процесу;

3.2. довести до вiдома батькiв, що за повноту i достовiрнiсть усiєї iнформацiї та ycix документiв, що подаються до закладу освiти, вiдповiдає згiдно з вимогами законодавства особа, яка їх подає;

3.3. забезпечити постiйний контроль за дотриманням правил прийому дiтей до перших класiв;

3.4. до 01.04.2020 року визначити кiлькiсть 1-х класiв, якi будуть функцiонувати у 2020-2021 навчальному роцi, в залежностi вiд матерiально-технiчної бази закладу, кадрового забезпечення, кiлькостi дiтей шкiльного вікy, якi проживають на територiї обслуговування закладу, вимог законодавства щодо наповнюваностi класiв;

3.5. забезпечити наступнiсть мiж дошкiльною та початковою ланками освiти, проводити спiльно iз закладами дошкiльної освiти заходи щодо залучення дiтей до навчання у закладi загальної середньої освiти: спiльнi педагогiчнi наради, вiдслiдковування подальших досягнень випускникiв дошкiльних закладiв, взаємовiдвiдування ypoків та занять, робота консультацiйного пункту з рiзних спiльних проблем дошкiльної та початкової ланки освiти;

3.6. забезпечити зарахування до 1-го класу в першу чергу:

– дiтей, мiсце проживання яких на територiї обслуговування закладу освiти пiдтверджене одним iз наступних документiв:

 • паспорт громадянина України (тимчасове посвiдчення громадянина України, посвiдка на постiйне проживання, посвiдка на тимчасове проживання, посвiдчення бiженця, посвiдчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвiдчення особи, якiй надано тимчасовий захист, довiдка про звернення за захистом в Україні) одного батькiв дитини чи законних представникiв;
 • довiдка про реєстрацiю мiсця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батькiв чи законних представникiв) за формою відповідно но до Правил реєстрацiї мiсця проживання та Порядку передачi органами реєстрацiї iнформацiї до Єдиного державного демографiчного реєстру, затверджених постановою Кабiнету Miністрів України вiд 2 березня 2016 р. № 207;
 • витяг з Єдиного державного демографiчного реєстру щодо реєстрацiї мiсця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батькiв);
 • довiдка про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи за формою згiдно з додатком до Порядку оформлення i видачi довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи, затвердженого постановою Кабiнетy Miністрів України вiд l жовтня 2014 р. № 509 «Про облiк внутрiшньо перемiщених осiб» ;
 • документ, що засвiдчує право власностi на вiдповiдне житло (свідоцтво про право власностi, витяг з Державного peєcтру речових прав на нерухоме майно, договiр купiвлi-продажу житла тощо);
 • рiшення суду, яке набрало законної сили, про надання особi права на вселення до житлового примiщення, визнання за особою права користування житловим примiщенням або права власностi на нього, права на реєстрацiю мiсця проживання;
 • документ, що засвідчує право користування житлом (договiр найму, пiднайму, оренди тощо), укладений мiж фiзичними особами (за умови, що користування житлом є реальним i здiйснюється за згодою та волевиявленням власника майна; засвiдчення цих двох обставин може вiдбуватися в рiзний, але прийнятний спосiб) чи укладений мiж юридичною i фiзичною особами, зокрема щодо користування кiмнатою в гyртожитку;
 • довiдка про проходження служби у вiйськовiй частинi (за формою згiдно з додатком 10 до Правил реєстрацiї мiсця проживання, затверджених постановою Кабiнету Міністрів України вiд 2 березня 2016 р. № 207);
 • акт обстеження умов проживання (за формою згiдно з додатком 9 до Порядку провадження органами опiки та пiклування дiяльностi, пов’язаної iз захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабiнету Міністрів України вiд 24 вересня 2008 р. № 866 «Питання дiяльностi органiв опiки та пiклування, пов’язаної iз захистом прав дитини»;
 • акт обстеження матерiально-побутових умов (затверджений наказом Міністерства працi та соцiальної полiтики України вiд 28 квiтня 2004 року № 95, зареєстрованим в Міністерстві юстицiї України 08 червня 2004 року за № 703/9302);
 • iнший офiцiйний документ, що мiстить iнформацiю про мiсце проживання дитини та/або одного з її батькiв чи законних представникiв;

– дiтей, якi є рiдними братами та/або сестрами дiтей, якi здобувають ocвітy у цьому закладi;

– дiтей працiвникiв цього закладу;

– випускникiв дошкiльного пiдроздiлу закладу освiти (у разi його наявностi);

3.7. взяти до уваги, що

– дiтям, якi вступають до першого класу закладу загальної середньої освiти з територiї обслуговування закладом не може бути вiдмовлено у зарахуваннi;

– у випадках, коли кiлькiсть заяв щодо вступу дитини до першого класу закладу загальної середньої освiти не за мiсцем проживання перевищує кiлькiсть вiльних мiсць, проводиться зарахування в 1-й клас згiдно вимог п.2 роздiлу II Порядку зарахування, вiдрахування та переведення учнiв до державних та комунальних закладiв освiти для здобуття повної загальної середньої освiти;

3.8. провести зарахування до закладу загальної середньої освiти за наказом директора до початку навчального року;

3.9. врахувати, що для зарахування учня до закладу загальної середньої освiти батьки або особи, якi їх замiнюють, подають

– заяву встановленого зразку;

– копiю свiдоцтва про народження;

– оригiнал або копiю медичної довiдки за формою первинної облiкової документацiї № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року за № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

У випадку подання копій документів оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування;

3.10. взяти до уваги, що:

– відповідно до статті 9 розділу ІІ Закону України «Про повну загальну середню освіту» зарахування дiтей до закладу освiти на конкурсних засадах (проведення будь-яких заходiв, спрямованих на перевiрку знань, yмінь, навичок чи iнших компетентностей дитини) для здобуття початкової освiти забороняється, крім закладiв спецiалiзованої освiти i приватних закладiв освiти;

– не можуть вимагатися вiдомостi про мiсце роботи, посади батькiв або осiб, що iх замiнюють та iнша iнформацiя, не передбачена чинним законодавством;

– умови для навчання та виховання першокласникiв встановленi Державними санiтарними правилами i нормами влаштування, утримання загальноосвiтнiх навчальних закладiв та органiзацiї навчгально-виховного процесу (ДСанПiН 5.5.2.008-0 1);

– обов’язковим є наявнiсть згоди на обробку персональних даних, надана батьками учня;

3.1l. оприлюднити на веб – сайтi закладу iнформацiю про закрiплену за закладом територiю обслуговування, спроможнiсть закладу освiти, наявнiсть вiльних мiсць.

 1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з НВР Залевську С.П.

 

 

 

 

 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *