Надходження і використання благодійних внесків за січень-листопад 2017 року

№ п/п Дата Назва Вартість
1. травень

2017 року

Двері вхідні для музею школи Спонсорські кошти 3210,20 грн.
2. Вересень 2017 року Жалюзі 6 шт батьківські кошти

7050,00 грн.

3. вересень2017 року Меблі секційні 7 шт батьківські кошти

15000 грн.

4. Вересень 2017року Стенди 3 шт батьківські

кошти

600,00. грн.

5. Вересень 2017 року Шафи 2 шт батьківські

кошти

2241,00. грн.

6. Вересень 2017року Меблі секційні 8 шт батьківські

кошти

7400,00 грн.

7. Вересень 2017року Стіл демонстраційний 1 шт Батьківські кошти

1960,00 грн.

8 Вересень 2017 року Дошка 1 шт Батьківські кошти1990,00 грн.
9 Вересень 2017 року Полички 2 шт. 200 грн.
10 Вересень 2017 року Ролети 1 шт Батьківські кошти 3000,00 грн
11 Жовтень 2017 року Шафа книжкова 3852,00 грн. Спонсорські кошти
12. Жовтень 2017 року. Мікрохвильова піч. 1500 грн.Спонсорські кошти
13 Жовтень 2017 року. Меблі для медблоку. 5000,00 грн.Спонсорські кошти
14 Жовтень 2017 року Компютерний стіл 1290,00 грн.Спонсорські кошти
15 Вересень 2017 року Ремонт класних кімнат 68085,24 грн. Батьківуські кошти
16 Жовтень 2017 року Ремонт класів 8000,00 грн Батьківські кошти
17 Листопад 2017 року Книги підручники 69873,62 грн Отримані безкоштовно
18 Листопад 2017 року Меблі для майстер-творча лабораторія Спонсорські кошти 10813,00 грн
19 Листопад 2017 року Парти, мольберти Спонсорські кошти13450,00 грн
20 Листопад 2017 року Проектор з підставкою Спонсорські кошти 5150,00 грн
21 Листопад 2017 року Інтерактивна доска Спонсорські кошти 27000,00 грн
22 Листопад 2017 року Меблі секційні Спонсорські кошти 18000,00 грн
23 Листопад 2017 року Будівельні матеріали Спонсорські кошти15136,38 грн

Голова батьківського комітету школи ________________ Ломскова А.В.

Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 10 01
Установа ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №7 ІМЕНІ ВАЛЕРІЯ ВІКТОРОВИЧА БРАЖЕВСЬКОГО за ЄДРПОУ 22059005
Територія м. Житомир, вул. Перемоги, 79 за КОАТУУ 1810136300
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Житомирська міська рада за КОДУ 01009
Вид економічної діяльності загальна середня освіта за КВЕД 85.31
Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартальна, річна
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за ІІІ квартал 2017 року
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
Форма № 2-дс
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
ДОХОДИ
Доходи від обмінних операцій
Бюджетні асигнування 2010 12 382 029
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 39 908
Доходи від продажу активів 2030 2 524
Фінансові доходи 2040
Інші доходи від обмінних операцій 2050 327
Усього доходів від обмінних операцій 2080 12 424 788
Доходи від необмінних операцій
Податкові надходження 2090
Неподаткові надходження 2100
Трансферти 2110
Надходження до державних цільових фондів 2120
Інші доходи від необмінних операцій 2130 110 736
Усього доходів від необмінних операцій 2170 110 736
Усього доходів 2200 12 535 524
ВИТРАТИ
Витрати за обмінними операціями
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 12 240 028
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 123 585
Витрати з продажу активів 2230
Фінансові витрати 2240
Інші витрати за обмінними операціями 2250
Усього витрат за обмінними операціями 2290 12 363 613
Витрати за необмінними операціями
Трансферти 2300
Інші витрати за необмінними операціями 2310
Усього витрати за необмінними операціями 2340
Усього витрат 2380 12 363 613
Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 171 911
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
Найменування показника Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Загальнодержавні функції 2420
Оборона 2430
Громадський порядок, безпека та судова влада 2440
Економічна діяльність 2450
Охорона навколишнього природного середовища 2460
Житлово-комунальне господарство 2470
Охорона здоров’я 2480
Духовний та фізичний розвиток 2490
Освіта 2500 12 363 613
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2510
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
Стаття Код рядка Загальний фонд Спеціальний фонд
план за звітний період план за звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання різниця (графа 5 мінус графа 4) план за звітний період план за звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання різниця (графа 9 мінус графа 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДОХОДИ
Податкові надходження 2540
Неподаткові надходження 2550 4 000 147 215 144 248 -2 967
Доходи від власності та підприємницької діяльності 2551
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2552
Інші неподаткові надходження 2553
Власні надходження бюджетних установ 2554 4 000 147 215 144 248 -2 967
Бюджетні асигнування 2555 12 080 912 13 674 283 12 382 029 -1 292 254 41 727 1 721 727 1 492 142 -229 585
Доходи від операцій з капіталом 2560
Офіційні трансферти 2570
Надходження державних цільових фондів 2580
Надходження Фонду соціального захисту інвалідів 2581
Надходження Пенсійного фонду України 2582
Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 2583
Надходження Фонду соціального страхування України 2584
Інші надходження 2585
Усього доходів 2600 12 080 912 13 674 283 12 382 029 -1 292 254 45 727 1 868 942 1 636 390 -232 552
ВИТРАТИ
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2610 9 214 145 9 771 001 9 352 903 -418 098
Використання товарів і послуг 2620 2 866 767 3 903 282 3 028 775 -874 507 4 000 147 215 145 215 -2 000
Обслуговування боргових зобов’язань 2630
Поточні трансферти 2640
Соціальне забезпечення 2650
Інші поточні видатки 2660
Нерозподілені видатки 2670
Придбання основного капіталу 2680 41 727 1 721 727 1 492 142 -229 585
Капітальні трансферти 2690
Внутрішнє кредитування 2700
Зовнішнє кредитування 2710
Усього витрат 2780 12 080 912 13 674 283 12 381 678 -1 292 605 45 727 1 868 942 1 637 357 -231 585
Профіцит/дефіцит за звітний період 2790 351 351 -0 -967 -967
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Витрати на оплату праці 2820 7 682 589
Відрахування на соціальні заходи 2830 1 670 314
Матеріальні витрати 2840 2 876 971
Амортизація 2850 133 739
Інші витрати 2860
Усього 2890 12 363 613
Керівник (посадова особа) В.М.Чубінська
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби) Л.А.Куліш
(підпис) (ініціали та прізвище)
Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 10 01
Установа ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №7 ІМЕНІ ВАЛЕРІЯ ВІКТОРОВИЧА БРАЖЕВСЬКОГО за ЄДРПОУ 22059005
Територія м. Житомир, вул. Перемоги, 79 за КОАТУУ 1810136300
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Житомирська міська рада за КОДУ 01009
Вид економічної діяльності загальна середня освіта за КВЕД 85.31
Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартальна, річна
БАЛАНС
на 01 жовтня 2017 року
Форма № 1-дс
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби: 1000 18 149 964
первісна вартість 1001 23 306 913
знос 1002 5 156 949
Інвестиційна нерухомість 1010
первісна вартість 1011
знос 1012
Нематеріальні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Незавершені капітальні інвестиції 1030
Довгострокові біологічні активи 1040
первісна вартість 1041
знос 1042
Запаси 1050 130 490
Виробництво 1060
Поточні біологічні активи 1090
Усього за розділом І 1095 18 280 454
ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Довгострокова дебіторська заборгованість 1100
Довгострокові фінансові інвестиції 1110
Поточна дебіторська заборгованість
за розрахунками з бюджетом 1120
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125
за наданими кредитами 1130
за виданими авансами 1135
за розрахунками із соціального страхування 1140
за внутрішніми розрахунками 1145
інша поточна дебіторська заборгованість 1150 9 248
Поточні фінансові інвестиції 1155
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в:
національній валюті, у тому числі в: 1160 3 008
касі 1161
казначействі 1162 3 008
установах банків 1163
іноземній валюті 1165
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:
єдиному казначейському рахунку 1170
рахунках в установах банків у тому числі: 1175
у національній валюті 1176
в іноземній валюті 1177
Інші фінансові активи 1180
Усього за розділом ІІ 1195 12 256
ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200
БАЛАНС 1300 18 292 710
ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Внесений капітал 1400 18 283 703
Капітал у дооцінках 1410
Фінансовий результат 1420 -35 063
Капітал у підприємствах 1430
Резерви 1440
Цільове фінансування 1450
Усього за розділом І 1495 18 248 640
II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання:
за цінними паперами 1500
за кредитами 1510
інші довгострокові зобов’язання 1520
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1530
Поточні зобов’язання:
за платежами до бюджету 1540
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545
за кредитами 1550
за одержаними авансами 1555
за розрахунками з оплати праці 1560
за розрахунками із соціального страхування 1565
за внутрішніми розрахунками 1570 44 070
інші поточні зобов’язання 1575
Усього за розділом ІІ 1595 44 070
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1600
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1700
БАЛАНС 1800 18 292 710
Керівник (посадова особа) В.М.Чубінська
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов’язків бухгалтерської служби) Л.А.Куліш
(підпис) (ініціали та прізвище)
error: Content is protected !!